En | Ar

Master en philosophie arabe et islamique

Pour obtenir ce diplôme il faut d’abord avoir effectué un des parcours suivants

Crédits et Tarifs


Responsable pédagogique : Nadine ABBAS

Nombre de semestres : au moins 4 semestre s


Langue(s) d'enseignement : Arabe

Prérequis

إجازة جامعيّة في الفلسفة والحضارة العربيّة

إجازة تعليميّة في الفلسفة والحضارة العربيّة

امتحان دخول:

-لغة أجنبيّة (فرنسي أو إنكليزي)

-منهجيّة التعبير

Débouchés

التعليم والبحث في الفلسفة والحضارة العربيّة